First Row, Last seat

First Row, Last seat

Block | Hosein Hoseini - Davood Dorra - Iman Izadinia
بلوک | داوود دُرا - ایمان ایزدی‌نیا - حسین حسینی

ردیف اول، صندلی آخر چیدمانی از آثار گروه بلوک در فضای استودیوی بن‌گاه است. گروه بلوک گروهی سه‌ نفریست (حسین حسینی، ایمان ایزدی‌نیا، داوود درا) که در ۱۳۹۶ پایه‌گذاری شده است. این گروه از طریق کیوریت آثار خود در فضاهای مختلف و بهخصوص فضاهای غیر‌متعارف ایدههای خود را در خلال یک اتمسفر تعریف‌ شده به‌ نمایش می‌گذارند. آثار این نمایشگاه شامل سه چیدمان در فضای استودیو می‌باشد که هرسه با پرداختن به موضوع نقاشی ایرانی سه تاویل از یک رویداد را ارائه می‌دهند.

block.blk.com

Phantasma (هوایی)

Phantasma (هوایی)

MISS READ Art Book Fair, Berlin 2018

MISS READ Art Book Fair, Berlin 2018